MENU

Frans van Steenwijk

Dichter en toneelschrijver

onbekend 1715 – Amsterdam 1788
Schilder
Jan Maurits Quinkhard
Datering
1732 – 1744
Artikel
Geen
DBNL-profiel

Op de afbeeldinge van den heere Frans van Steenwyk den Jongen;
Kunstig geschilderd door den Heere J.M. Quinkhard.

Hy, die Andronikus leert zuiver Neêrduitsch spreeken,
Die Beleazers deugd voert op het hoog toneel,
Die Nadirs heldenmoed grootmoedig af doet steeken,
Die keurige oogen streelt door ’t gladde dichtpenseel;
De schrandre Steenwyk, doet, door Quinkhards fixe trekken,
Zyn beeldtenis, maar zelf best zynen geest ontdekken.

Verschooning voor Lof (1745), Arnoud van Halen’s Pan Poëticon Batavûm verheerlijkt, 220.