MENU

Johannes Meursius

Classicus en geschiedschrijver

Loosduinen 1579 – Sorø 1639
Schilder
Arnoud van Halen
Datering
1700 – 1720
Vindplaats
Huidige verblijfplaats Panpoëticon-portret onbekend
DBNL-profiel

Dat ik uw Voorhoofd kuss, myn Leydsman naar Athene .
Heb ik zoo lang verzuymdt te melden uwen Naam
In ’t Panpoëticon, zoo Lofryk door de Faam,
‘k Zal u, zelfs van de wieg, myn schuldigheyd betalen.
‘k Laat dan, wien ’t lusten mag, Hoogdravend op te halen
Een hoogen Adeldom, en herkomste uyt een Stad,
Ik zoek myn Meursius, daar hy zyn oirsprong had,
Slegts uyt een Schamel Dorp in Holland opgeschooten,
Om ’t Wonder van zyn Geest onsterflyk te vergrooten;
[…]
[Mijn Meursius] Die al de Duysternis der Grieken.
Waar voor alle Arenden, door ’t slepen van hun wieken,
Betuygden blind te zyn, heldagend heeft verligt…

Lambert Bidloo (1720), Panpoëticon Batavum, boek 7.