MENU

Hubert Korneliszoon Poot

Landbouwer te Abtwoude en dichter

Abtswoude 1689 – Delft 1733
Schilder
Arnoud van Halen
Datering
1700 – 1720
Vindplaats
Huidige verblijfplaats Panpoëticon-portret onbekend; mogelijk heeft het portret zich in de collectie van het Rijksmuseum bevonden, thans onvindbaar

Gy dichters, die uw’ tyt en zweet
Zoo vlytigh nacht en dagh besteedt
Om eenen rykdom op te gâren
Van vonden uit uitheemsche blâren,
Scheurt nu alle uwe boeken vry
En werpt uw dichtpen aen een zy,
Gy moet uw’ arbeit u beklagen,
Terwyl een lantman op koomt dagen;
Een lantman, die van vrou Natuur
Alleen bezielt met yvervuur
De kunst hier tart der letterbraven,
Daer hy een’ schat ontsluit van gaven
En niet alleen een eenigh dicht
Aen Neêrlant levert in het licht,
Maer eenen bondel van gedichten,
Die met vermaek den lezer stichten […].

Joan de Haes (1722), ‘Op de gedichten van H.K. Poot’. In: Mengeldichten II.