MENU

Jacobus Bellamy

Patriot en dichter

Vlissingen 1757 – Utrecht 1786
Schilder
Johannes van Lynschoten
Datering
1791
Vindplaats
Huidige verblijfplaats Panpoëticon-portret onbekend
DBNL-profiel

Dat dan ook het tegenwoordig geslacht genot en voedsel voor verstand, smaak en hart opzamele uit deze lettervruchten, die zeker niet alle van hetzelfde gehalte zijn, maar toch alle met eenig regt den eernaam dragen, onder welken zij ons worden aangeboden, en wier bevallige verscheidenheid van toon en stof aan alle soorten van lezers, zoo wel den minnaar van het proza als dien der poëzij, zoo wel den sentimentelen als den luimigen, zoo wel den wijsgeerigen als den eenvoudigen, zijne gading zal doen vinden.

Anon., recensie van Proeven voor het Verstand, den Smaak en het Hart, door Bellamy en eenigen zijner Kunstvrienden. In: Vaderlandsche letteroefeningen, 1826.