MENU

Jan Six

Dichter en burgemeester van Amsterdam

Amsterdam 1618 – Amsterdam 1700
Schilder
Arnoud van Halen
Datering
1700 – 1720
DBNL-profiel

Op het Afbeeldsel van den Welëdelen Grootächtbaaren heere, den heere Jan Six,
In zyn WelEds. leven Heer van Wimmenum en Vromade, Burgemeester en Raad der Stad Amsterdam, enz. enz. enz.

Gy, die de Poëzy durft hoonen en versmaaden,
Wykt af, op ’t aanzien van deez’ achtbren Burgerheer!
’t Is Six, op Pindus top ontuild met eeuwige eer;
Een Paerel aan de Kroon der zes- en- dertig Raaden.
Zyn Beeld en Dicht, dat hy den Nazaat achter laat,
Toont dat een eedle kunst geen’ eedlen Man misstaat.

Lucas Pater (1734), Arnoud van Halen’s Pan Poëticon Batavûm verheerlijkt, 53.