MENU

Joan Jacob Mauricius

Diplomaat, gouverneur in Suriname, vertaler en dichter

Amsterdam 1692 – Hamburg 1768
Schilder
Jan Maurits Quinkhard
Datering
1735
Vindplaats
Huidige verblijfplaats Panpoëticon-portret, naar het leven geschilderd, onbekend
DBNL-profiel

Op de Afbeelding van den heere Mr. Jan Jacob Mauricius,
Resident der H.H. Straten generaal, by den Nedersaxischen kreits; 
Mede door den Heere J.M. Quinkhard Kunstig geschilderd. 

Juich vry, ô Elvestroom! om de eer, dat Nederland
Zyn heil, en ’t uwe, door Mauricius doet bloeijen:
De zangberg juicht niet min om dit geleerd Verstand,
’t Geen Amstels Treurtooneel in luister aan doet groeijen:
Noch blyder juicht de Kerk, wanneer zyn dichtpenseel
Gods liefdewondren maalt in ’s Heilands Kruistafreel.

Studio Foventur Ingenium, Arnoud van Halen’s Pan Poëticon Batavûm verheerlijkt, 102.