MENU

Joan Steengragt

Bewindvoerder van de Oost Indische Compagnië te Zeeland en penningmeester van Middelburg

Middelburg 1692 – Middelburg 1743
Schilder
Jan Maurits Quinkhard
Datering
1732 – 1737
Vindplaats
Verzameling J. Estié, Amsterdam
Artikel
Geen
DBNL-profiel

Op de afbeelding van den welëdelen heere Mr. Joan Steengracht,
Bewindhebber der Oostindische Maetschappyë ter kamer zeelandt, en eerste pensionaris der stat Middelburg. 

De Dichtkunst bloost van vreugd’, nu ze, in haer heiligdom,
’t Raetsheerelyk gelaet van Steengracht dus ziet pronken.
De zangberg heeft dit hoofdt de lauwerkroon geschonken;
De Rechtsgeleertheit hong dees’ Heldt den tabbert om:
De zilvren glans der Deugd’ en de onbezwalkte stralten
Der Godvrucht’ zetten voorts dit wezen luister by.
De Zeeuwsche Hoffstat ziet dus haren Raetsman pralen,
Wien ’t Ooste hulde doet, aen ’t roer der Maetschappy.
Zoo eert de Kunstmin hier, met Hollands Letterbraven,
Dees’ Steengracht als een Bron vol onwaerdeerbre gaven.

Dirk Smits (1737), Arnoud van Halen’s Pan Poëticon Batavûm verheerlijkt, 133.