MENU

Sijbrand Feitama

Koopman, schilder en dichter

Amsterdam 1694 – Amsterdam 1758
Schilder
Jan Maurits Quinkhard
Datering
1732 – 1733
Vindplaats
Huidige verblijfplaats Panpoëticon-portret onbekend
DBNL-profiel

Op het Afbeeldsel van den heere Sybrand Feitama. 

Hierzietge, Aanschouwers! een’ van Febus grootste Zoonen,
Den schrandren Feitama, die door verrukkend Dicht
En eedle Treurstof, zich een zuil op Pindus sticht,
Alwaar de Muzen hem met veil en Lauwren kroonen.
Men eer’ de Beeldtenis van Neêrlands Fenelon,
Door Quinkhards hand gemaald in ’t Pan-Poëticon. 

Lucas Pater (1733), Arnoud van Halen’s Pan Poëticon Batavûm verheerlijkt, 37.